Newsletter
hero_image
Política de privacitat de dades personals
Subscriu-te a la nostra newsletter i no et perdis res del que passa a l’Anella Olímpica!
Tanca

Política de protecció de dades personals

 • Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (“BSM.SA”, en endavant), amb domicili a Carrer Calàbria 66, 08015, Barcelona, telèfon 93.887.50 i correu electrònic protecciodades@bsmsa.cat.

Així mateix, s’informa als interessats que BSM.SA ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb el que podreu contactar a través del telèfon 93.887.50.34 o bé a través de l’adreça de correu electrònic dpo@bsmsa.cat.

 • Amb quina finalitat tractarem les seves dades i quina és la base que legitima aquest tractament?

BSM.SA tractarà les dades personals que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar l’accés dels menors amb acompanyant, mitjançant autorització, al recinte que correspongui de l’Anella Olímpica.

La base que legitima aquest tractament és el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD, d’acord amb l’establert a l’article 53 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives de Catalunya.

 • Durant quant temps conservarem les seves dades personals?

BSM.SA conservarà les vostres dades personals durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat per les quals es van recollir mentre que vostè no sol·liciti la supressió de les mateixes.

Una vegada s'hagi complert la finalitat per a la qual es van recollir les dades personals o bé n'hàgiu sol·licitat la seva supressió, atès l'article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals seran degudament bloquejades durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin.  

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

BSM.SA podrà comunicar les vostres dades a tercers públics o privats quan existeixi una obligació o habilitació legal que així ho estableixi. Així mateix, per prestar-li els serveis, BSM.SA podrà comptar amb proveïdors de serveis que podran tenir accés a les seves dades i actuaran en nom i per compte de BSM.SA, seguint les nostres instruccions, i en cap cas disposaran de les vostres dades per finalitats pròpies.  

 • Es produeixen transferències internacionals de dades personals?

BSM.SA no preveu la transferència internacional de dades. No obstant, en cas que en un futur es realitzin les mateixes es tindrà en compte i s’aplicarà el previst a la normativa aplicable de protecció de dades.

 • Es prenen decisions automatitzades o es realitzen perfilats amb les seves dades personals?

No hi ha decisions automatitzades ni es realitzen perfilats.

 • Quins son els seus drets com a titular de les dades?

Accés: Podreu obtenir confirmació si BSM.SA tracta les vostres dades personals, així com consultar les dades personals incloses en els tractaments de BSM.SA.

Rectificació: Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes i completar aquelles dades que siguin incompletes.

Supressió: Podreu sol·licitar l'eliminació de les dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

Oposició: Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals. BSM.SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o defensa  de possibles reclamacions.

Limitació del tractament: Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les dades en el supòsits següents:

 • Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les dades;

 • Quan el tractament es il·lícit, vostè s'oposi a la supressió de les dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;

 • Quan  BSM.SA no necessiti tractar les dades, però vostè les necessita per l'exercici o defensa de reclamacions;

 • Quan s'hagi oposat al tractament de les dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus. 

 • Portabilitat: Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s'hagin obtingut de la seva relació amb BSM.SA, així com transmetre-les a una altra entitat

Podreu exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a Barcelona de Serveis Municipals, S.A., Carrer Calàbria, 66, 08015, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, o bé pot enviar un correu electrònic a la direcció electrònica següent: protecciodades@bsmsa.cat. L’informem que, per a l’exercici dels seus drets, haurà d’acreditar de forma suficient la seva identitat, indicant el dret que vol exercir.

Finalment, l’Interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si considera que BSM.SA no ha tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable.